Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2011

ΑΦΘΑΡΤΑ ΣΩΜΑΤΑ

ΟΤΑΝ ΔΕ ΕΛΘΗ ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΥΜΑΣ ΕΙΣ ΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ - ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ

 

ΑΝ ΑΓΑΠΑΤΕ ΜΕ ΤΑΣ ΕΝΤΟΛΑΣ ΤΑΣ ΕΜΑΣ ΤΗΡΗΣΑΤΕ


ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΚΕΦ ΙΔ 1 Ας μη ταράττηται η καρδία σας πιστεύετε εις τον Θεόν, και εις εμέ πιστεύετε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΚΕΦ ΙΔ 12 Αληθώς, αληθώς σας λέγω, όστις πιστεύει εις εμέ, τα έργα τα οποία κάμνω, και εκείνος θέλει κάμει, και μεγαλήτερα τούτων θέλει κάμει διότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα μου.

13 Και ό,τι αν ζητήσητε εν τω ονόματί μου, θέλω κάμει τούτο, δια να δοξασθή ο Πατήρ εν τω Υιώ.

14 Εάν ζητήσητέ τι εν τω ονόματί μου, εγώ θέλω κάμει αυτό.

15 Εάν με αγαπάτε, τας εντολάς μου φυλάξατε.

16 Και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα, και θέλει σας δώσει άλλον Παράκλητον, διά να μένη μεθ' υμών εις τον αιώνα,

17 το Πνεύμα της αληθείας, το οποίον ο κόσμος δεν δύναται να λάβη, διότι δεν βλέπει αυτό, ουδέ γνωρίζει αυτό σεις όμως γνωρίζετε αυτό, διότι μένει μεθ' υμών, και εν υμίν θέλει είσθαι.

18 Δεν θέλω σας αφήσει ορφανούς έρχομαι προς εσάς.

19 Έτι ολίγον, και ο κόσμος πλέον δεν με βλέπει σεις όμως με βλέπετε διότι εγώ ζω, και σεις θέλετε ζη.

20 Εν εκείνη τη ημέρα σεις θέλετε γνωρίσει, ότι εγώ είμαι εν τω Πατρί μου, και σεις εν εμοί, και εγώ εν υμίν.

21 Ο έχων τας εντολάς μου και φυλάττων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με ο δε αγαπών με, θέλει αγαπηθή υπό του Πατρός μου και εγώ θέλω αγαπήσει αυτόν, και θέλω φανερώσει εμαυτόν εις αυτόν.

22 Λέγει προς αυτόν ο Ιούδας ( ουχί ο Ισκαριώτης ), Κύριε, τι συμβαίνει ότι μέλλεις να φανερώσης σεαυτόν εις ημάς, και ουχί εις τον κόσμον;

23 Απεκρίθη ο Ιησούς, και είπε προς αυτόν, Εάν τις με αγαπά, τον λόγον μου θέλει φυλάξει, και ο Πατήρ μου θέλει αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν θέλομεν ελθεί, και εν αυτώ θέλομεν κατοικήσει.

24 Ο μη αγαπών με τους λόγους μου δεν φυλάττει. Και ο λόγος τον οποίον ακούετε, δεν είναι ιδικός μου, αλλά του πέμψαντός με Πατρός.

25 Ταύτα ελάλησα προς εσάς, ενώ ευρίσκομαι μεθ' υμών.

26 Ο δε Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, το οποίον θέλει πέμψει ο Πατήρ εν τω ονόματί μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα, και θέλει σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπον προς εσάς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΚΕΦ ΙΑ 25 Είπε προς αυτήν ο Ιησούς, Εγώ είμαι η ανάστασις και η ζωή ο πιστεύων εις εμέ, και αν αποθάνη, θέλει ζήσει.

26 Και πας όστις ζη και πιστεύει εις εμέ, δεν θέλει αποθάνει εις τον αιώνα. Πιστεύεις τούτο;


ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α ΚΕΦ ΙΕ 51 Ιδού, μυστήριον λέγω προς εσάς πάντες μεν δεν θέλομεν κοιμηθή, πάντες όμως θέλομεν μεταμορφωθή,

52 εν μιά στιγμή, εν ριπή οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγι διότι θέλει σαλπίσει, και οι νεκροί θέλουσιν αναστηθή άφθαρτοι, και ημείς θέλομεν μεταμορφωθή.

53 Διότι πρέπει το φθαρτόν τούτο να ενδυθή αφθαρσίαν, και το θνητόν τούτο να ενδυθή αθανασίαν.

54 Όταν δε το φθαρτόν τούτο ενδυθή αφθαρσίαν, και το θνητόν τούτο ενδυθή αθανασίαν, τότε θέλει γείνει ο λόγος ο γεγραμμένος Κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη.

55 Που, θάνατε, το κέντρον σου; που, άδη, η νίκη σου;

56 Το δε κέντρον του θανάτου είναι η αμαρτία και η δύναμις της αμαρτίας ο νόμος.

57 Αλλά χάρις εις τον Θεόν, όστις δίδει εις ημάς την νίκην διά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

58 Ώστε, αδελφοί μου αγαπητοί, γίνεσθε στερεοί, αμετακίνητοι, περισσεύοντες πάντοτε εις το έργον του Κυρίου, γινώσκοντες ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α ΚΕΦ ΙΔ 1 Εάν λαλώ τας γλώσσας των ανθρώπων και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, έγεινα χαλκός ηχών, ή κύμβαλον αλαλάζον.

2 Και εάν έχω προφητείαν,και εξεύρω πάντα τα μυστήρια και πάσαν την γνώσιν,και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε να μετατοπίζω όρη, αγάπη δε μη έχω, είμαι ουδέν.

3 Και εάν πάντα τα υπάρχοντά μου διανείμω, και εάν παραδώσω το σώμά μου διά να καυθώ, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμαι.

4 Η αγάπη μακροθυμεί, αγαθοποιεί η αγάπη δεν φθονεί η αγάπη δεν αυθαδιάζει, δεν επαίρεται,

5 δεν ασχημονεί,δεν ζητεί τα εαυτής,δεν παροξύνεται,δεν διαλογίζεται το κακόν

6 δεν χαίρει εις την αδικίαν, συγχαίρει δε εις την αλήθειαν.

7 Πάντα ανέχεται, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.

8 Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει τα άλλα όμως, είτε προφητείαι είναι, θέλουσι καταργηθή είτε γλώσσαι, θέλουσι παύσει είτε γνώσις, θέλει καταργηθή

9 Διότι κατά μέρος γινώσκομεν, και κατά μέρος προφητεύομεν

10 όταν όμως έλθη το τέλειον, τότε το κατά μέρος θέλει καταργηθή.

11 Ότε ήμην νήπιος,ως νήπιος ελάλουν,ως νήπιος εφρόνουν,ως νήπιος εσυλλογιζόμην ότε όμως έγεινα ανήρ, κατήργησα τα του νηπίου

12 διότι τώρα βλέπομεν διά κατόπτρου αινιγματωδώς,τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον τώρα γνωρίζω κατά μέρος, τότε δε θέλω γνωρίσει καθώς και εγνωρίσθην.

13 Τώρα δε μένει πίστις, ελπίς, αγάπη, τα τρία ταύτα μεγαλητέρα δε τούτων είναι η αγάπη.

ΤΙΜΟΘΕΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
10 φανερωθείσαν δε τώρα δια της επιφανείας του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όστις κατήργησε μεν τον θάνατον, έφερε δε εις φως την ζωήν και την αφθαρσίαν δια του ευαγγελίου.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΚΕΦ Β
Γίνου πιστος μέχρι θανάτου, και θέλω σοι δώσει τον στέφανον της ζωής.

11 Όστις έχει ωτίον, ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΚΕΦ Γ 7 ΚΑΙ προς τον άγγελον της εν Φιλαδελφεία εκκλησίας γράψον, Ταύτα λέγει ο άγιος, ο αληθινός, ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ όστις ανοίγει, και ουδείς κλείει και κλείει, και ουδείς ανοίγει

8 Εξεύρω τα έργα σου ιδού, έθεσα ενώπιον σου θύραν ανεωγμένην, και ουδείς δύναται να κλείση αυτήν διοτι έχεις μικράν δύναμιν, και εφύλαξας τον λογον μου, και δεν ηρνήθης το όνομα μου.

9 Ιδού, θέλω κάμει τους εκ της συναγωγής του Σατανά οίτινες λέγουσιν εαυτούς ότι είναι Ιουδαίοι, και δεν είναι, αλλά ψεύδονται ιδού, θέλω κάμει αυτούς να έλθωσι και να προσκυνήσωσιν ενώπιον των ποδών σου, και να γνωρίσωσιν ότι εγώ σε ηγάπησα.

10 Επειδή εφύλαξας τον λογον της υπομονής μου, και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού ήτις μέλλει να έλθη επί της ικουμένης όλης, δια να δοκιμάση τους κατοικούντας επί της γης.

11 Ιδού, έρχομαι ταχέως κράτει εκείνο το οποίον έχεις, δια να μη λάβη μηδείς τον στέφανον σου.

12 Όστις νικά, θέλω κάμει αυτον στύλον εν τω ναώ του Θεού μου, και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω και θέλω γράψει επ' αυτον το όνομα του Θεού μου, και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της νέας Ιερουσαλήμ, ήτις καταβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου, και το όνομα μου το νέον.

13 Όστις έχει ωτίον, ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΚΕΦ ΙΒ 10 Και ήκουσα φωνήν μεγάλην λέγουσαν εν τω ουρανώ, Τώρα έγεινεν η σωτηρία και η δύναμις και η βασιλεία του Θεού ημών, και η εξουσία του Χριστού αυτού διότι κατερρίφθη ο κατήγορος των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημών ημέραν και νύκτα.

11 Και αυτοί ενίκησαν αυτόν δια το αίμα του Αρνίου, και δια τον λόγον της μαρτυρίας αυτών και δεν ηγάπησαν την ψυχήν αυτών μέχρι θανάτου.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΚΕΦ ΚΑ 1 ΚΑΙ είδον ουρανόν νέον και γην νέαν διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον.

2 Και εγώ ο Ιωάννης είδον την πολιν την αγίαν, την νέαν Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσαν από του Θεού εκ του ουρανού, ητοιμασμένην ως νύμφην κεκοσμημένην δια τον άνδρα αυτής.

3 Και ήκουσα φωνήν μεγάλην εκ του ουρανού, λέγουσαν, Ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, και θέλει σκηνώσει μετ' αυτών, και αυτοί θέλουσιν είσθαι λαοί αυτού, και αυτός ο Θεός θέλει εισθαι μετ' αυτών Θεός αυτών.

4 Και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από των οφθαλμών αυτών, και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος δεν θέλουσιν υπάρχει πλέον διότι τα πρώτα παρήλθον.

5 Και είπεν ο καθήμενος επί του θρόνου, Ιδού, κάμνω νέα τα πάντα. Και λέγει προς εμέ, Γράψον διοτι ούτοι οι λόγοι είναι αληθινοί και πιστοί.

6 Και είπε προς εμέ, Ετελέσθη εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Εγώ θέλω δώσει εις τον διψώντα εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν.

7 Ο νικών θέλει κληρονομήσει τα πάντα, και θέλω είσθαι εις αυτον Θεος, και αυτός θέλει είσθαι εις εμέ υιός
ΟΤΑΝ ΔΕ ΕΛΘΗ ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΥΜΑΣ ΕΙΣ ΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ - ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου